Skip links

Throw up? Waiver and replacement

 

Potro?a? po Zakonu o za?titi potro?a?a ima rok od 14 dana od preuzimanja robe da se predomisli i odustane od kupovine a da pritom ne mora ni da odgovori za?to. Kupac/Potro?a? robu mo?e da vratiti samo uz RA?UN i nije u obavezi da navodi razlog vra?anja ,naravno ukoliko kupac to ?eli mo?e navesti razlog vra?anja robe. Ako kupac/potro?a? u navedenom roku ne ?eli da zadr?i robu, mo?e da izjavi odustanak bez negativnih posledica, odnosno samo uz pokrivanje tro?kova vra?anja/transporta robe.
Trgovac (TR ONLINE SHOP S&F.) je u tom slu?aju du?an da bez odlaganja izvr?i povra?aj uplata koje je primio od potro?a?a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema paketa.Trgovac u po?iljci uz ra?un tako?e ?alje i  obrazac za odustanak, a du?an je i da  objasni svu proceduru Kupcu/Potro?a?u.
U slu?aju odustanka od kupovine imate pravo da poru?eni artikal zamenite za drugi ili da Vam bude vra?en novac.
Ukoliko se opredelite da zamenite poru?eni artikal, tako?e snosite tro?kove dostave.
Kako bi Vama iza?li u susret, Online Shop S&F najavi?e kurira da preuzme Va?u po?iljku tako da Vi nemate obavezu da kontaktirate kurirsku slu?bu, a ujedno i kako bi na?im kupcima omogu?ili ?to pristupa?niju cenu dostave. Ukupna cena zamene u oba pravca iznosi 590 rsd.
Ukoliko se odlu?ite za zamenu  artikla u roku od 7 radnih dana od dana prijema vra?enog artikla bi?e Vam poslat drugi artikal.
  • Obrazac za odustanak od kupovine mo?ete preuzeti ovde
  • Obrazac za zamenu mo?ete preuzeti ovde
  • Izvod iz zakona o za?titi potro?a?a ovde

This page uses cookies These pages use cookies for a better user experience and functionality.